Iedereen verdient een gezonde huid.

Wordt de beste versie van jezelf en straal!

Shop

Nachtegaalstraat 137
2550 Kontich

GSM: +32(0)475/60 12 69
E-mail: info@perfectskinbylies.be

BTW BE 0567.585.602

GRATIS THUISLEVERING IN ANTWERPEN

Algemene voorwaarden

Annuleren of verzetten van je afspraak

Mocht het een keer gebeuren dat je de afspraak niet kunt nakomen, willen wij je vragen om dit bij voorkeur 72 uur voor aanvang van de behandeling telefonisch aan ons door te geven.
Wij kunnen dan nog iemand anders op die tijd inplannen.
Afspraken die niet 48 uur van tevoren op werkdagen (ma t/m vr) zijn afgemeld worden in rekening gebracht.
Hiervoor brengen wij je een bedrag van 60€ in rekening.
Hopende op je begrip hiervoor.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen het schoonheidssalon en een cliënt waarop het schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.Inspanningen schoonheidssalon
Het schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Het schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3.Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan het schoonheidssalon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag het schoonheidssalon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Bij te late verwittiging is dit 50% van de afgesproken behandeling. Bij een no show zonder verwittiging, is dit 100% van de afgesproken behandeling. De client mag slechts een volgende afspraak maken, indien dit bedrag vereffend is.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het salon komt, mag het schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in het salon aankomen kan het schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Het schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4.Betaling
Het schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in het salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zodanig de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.
Bij het maken van een online afspraak dient er onmiddellijk een voorschot te worden voldaan. Dit voorschot wordt in geen enkel geval terugbetaald. Bij tijdig annuleren kan je een nieuwe afspraak inplannen binnen 3 maanden. Bij een annulatie minder als 24u voor de afspraak ben je het voorschot kwijt.

5.Aankopen
Bij aankopen in de winkel/praktijk is er geen teruggave mogelijk. Hierdoor vervalt het wettelijk herroepingsrecht. Voor online aankopen verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden op de webshop:
https://shop-perfectskinbylies.be/pages/algemeene-voorwaarden

6.Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet het schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Het schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Het schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7.Geheimhouding
Het schoonheidssalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8.Aansprakelijkheid
Het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar het salon.

9.Garantie
Het schoonheidssalon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
De cliënt andere producten dan de door schoonheidsspecialiste geadviseerde producten gebruikt.
De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
Het schoonheidssalon geeft de client nooit het betaalde honorarium terug, maar er zal dan naar een andere oplossing gezocht worden in de vorm van behandeling of product.

10.Beschadiging & diefstal
Het schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Het schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

11.Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen de vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan het schoonheidssalon. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidsspecialiste de behandeling opnieuw verrichten.

12.Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in het salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot het salon te weigeren in der opgaaf van redenen.

13.Recht
Op elke overeenkomst tussen het schoonheidssalon en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.